June 1, 2019

Default title

EstiPlus විශේෂයෙන් ඉදිකිරීම් ක්ෂ්ත්‍රයේ BOQ නිර්මාණය කිරීමට සැලසුම් කල මෘදුකාංගයකි. සැලසුම් ශීල්පීන්ගේ නිර්මාණය වඩාත් නිවැරදි වන්නා සේම ඉන්පසු ඉතාමත් වැදගත්, නිවැරදිව හා ඉක්මනින්  හා පහසුවෙන් එළිදැක්විය යුතුවන්නේ ප්‍රමාණ පත්‍රයයි. එම කාර්ය ඉටුකර දිමට EstiPlus සුදානම් අතර මේ වන විටත් භාවිතා කරන අයගේ අදහස් හා යෝජනා මත නව එකතු කිරිම් සහිතව Version 3.2.3දක්වා Update වී ඇත.

මෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් කලාප (Zone) 03 කි.

 1. ද්‍රවය හදුන්වා දිමට.
 2. එක් එක් ක්ෂ්ත්‍රයන් (Fields) නිර්මාණය හා ඒවාට අදාල BOQ අයිතමයන් හදුන්වා දිමට හා මිළ විශ්ලේෂණ කටයුතු.
 3. ප්‍රමාණ පත්‍ර සැදිම, එම ප්‍රමාණ පත්‍ර ටෙන්ඩර් ලියවිලි බවට පරිවර්ථනය කිරීම හා එම ප්‍රමාණ පත්‍රයට අදාල ද්‍රවය වාර්ථා (MQR – Material Quantity Reports) ලබා ගැනිමට.

එමෙන්ම  EstiPlus තමන්ට තනිව භාවිතා කළ හැකි සේම කණ්ඩායම් වශයෙන් භාවිතා කළ හැකි පරිදි ජාල ගත කර ගත හැක. (LAN)

මේ වන විටත් EstiPlus අන්තර්ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක කිරිමට (Web Base Operating System)  සැලසුම් කටයුතු සිදු කරමින් පවති.

ඉංජිනේරුවරයාගේ සිට පරිඝණක ක්‍රියාකරුවන් දක්වා ඕනෑම අයෙකුට තේරුම් ගෙන (User Friendly) EstiPlus ක්‍රියාත්මක කිරිමට පුලුවන. දල අවබෝධයක් ලබා ගැනිමට ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දමිළ භාෂාවන් හැදින් විමක් අඩංගුව ඇත.

EstiPlus සම්පාදක කණ්ඩායම බලාපොරොත්තුවන්නේ පොදු වශයෙන් මුළු රටටම සමාන වු BOQ අයිතම සහ සමාන වු මිළ විශ්ලේෂණයන් සහිතව BOQ  අයිතමය නිර්මාණය විමට සැලැස්විම. (සමාන වු මිළ විශ්ලේෂණයක් තුලින්, විවිධ පළාත් වල එකි අයිතමය සදහා යෙදූ ද්‍රවය වල වෙළදපොල මිළ අනුව BOQ  අයිතමයේ මිළ[Rate] වෙනස් වනු ඇත.)

Data Base Management යටතේ EstiPlus හි දැනටමත් අඩංගු දත්ත සම්පුර්ණයෙන් හෝ කොටස් වශයෙන් ඉවත් කිරිමේ හැකියාව ඇති අතර අවශ්‍ය නම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් සහිත ආයතනයක තමන් නිෂ්පාදනය කරණ අයිතමයන්ගේ ද මිළ විශ්ලේෂණය කර ගත හැක. (උදා – : පෙර සවි කොන්ක්‍රිට් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන, පෙර මුසු තාර නිෂ්පාදන හා Ready mix කොන්ක්‍රිට් නිෂ්පාදන, බේකරි  නිෂ්පාදන) යනාදිය.

EstiPlus මගින් මොනවාද කළ හැක්කේ?

මෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් කලාප (Zone) 3ක් ඇතුලත් වේ.

 1. අමුද්‍රව්‍ය හදුන්වා දිමට.
 2. එක් එක් ක්ෂ්ත්‍රයන් (Fields of Building, Road, Irrigation, Electrical ect.) නිර්මාණය හා ඒවාට අදාල BOQ අයිතමයන් හදුන්වා දිමට හා මිළ විශ්ලේෂණ කටයුතු.
 3. ප්‍රමාණ පත්‍රය සැදිම, එම ප්‍රමාණ පත්‍රය ටෙන්ඩර් පත්‍ර බවට පරිවර්ථනය කිරීම හා එම ප්‍රමාණ පත්‍රයට අදාල ද්‍රව්‍ය වාර්ථා (MQR – Material Quantity Reports) ලබා ගැනිමට.

කලාප – 01,ද්‍රවය/ සේවා සදහා

 1. ඉදිකිරිම් ක්ෂ්ත්‍රයට අදාල ද්‍රවය සහ සේවා සැපයිම් Group කර ද්‍රවය ලැයිස්තුව සකස් කර ගැනිමට.
 2. එම ද්‍රවයවලට වෙළදපොල මිළ යොදා ගැනීමට.
 3. වෙළදපොලේ දි භාවිතා වන UOM (Unit Of Measurement)යෙදිමට.
 4. අලුතින් යෙදු ද්‍රවය වල/ Update කල දිනය මත යල් පැන ගිය ද්‍රවය හදුනා ගැනිමට හැකි විම.
 5. ද්‍රවය වල බර, ප්‍රවාහනය සදහා අවැසි දත්ත ලබා ගැනිමට. (දැනට සුළු වශයෙන් භාවිතා කල හැකි අතර වැඩි පහසුකම් ඉදිරි Version වලින් බලාපොරොත්තු වන්න)
 6. ද්‍රවය වල දළ ඡයාරුපයක් (ඉදිරි Version වලින් බලාපොරොත්තු වන්න)
 7. ද්‍රවය/ සේවා සැපයුම්කරුවන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනිමට (ඉදිරි Versionවලින් බලාපොරොත්තු වන්න)
 8. යනාදි තවත් බොහෝ දේ…..

EstiPlus Free Version Download කර ක්‍රියාත්මක කර බලන්න. ඔබගේ වටිනා අදහස් අපට දෙන්න.

කලාප – 02,BOQ අයිතමයන් නිර්මාණය සහ මිල යෙදීම

ඔබටම ආවේණික BOQ අයිතමයන් නිර්මාණය කළ හැකි සේම, රාජ්‍ය ආයතනයන් හෝ රාජ්‍ය ආයතන BOQ සමග වැඩ කරන ආයතනයක් නම් CIDA ආයතනය මගින් ‍හෝ පළාත් ඉංජිනේරු ආයතන යනාදි රාජ්‍ය ආයතන දැනට භාවිතා කරන BOQ ආයිතම යොදා ගැනිම වැදගත් වේ.

 1. ඉදිකිරිම් ක්ෂ්ත්‍ර කිහිපයක් EstiPlus මෘදුකාංගය තුල නිර්මාණය කිරිමට ඇති හැකියාව.[BSR,HSR,ISR,ESR යනාදිය]
 2. එක් එක් ක්ෂ්ත්‍රයට අදාල BOQ අයිතම සදා ගැනිමට ඇති හැකියාව.
 3. දැනට ප්‍රචලිත ප්‍රතිමාන (Norms) මත හෝ ඔබ ප්‍රායෝගිකව ඉටු කල සාම්පලය මත ගොඩ නැගු ප්‍රතිමාන යෙදිමෙන් මිළ විශ්ලේෂණ කටයුතු කර ගැනිමට ඇති හැකියාව.
 4. ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මෙට්ට්‍රික් මිණුම් ඒකක වලින් පමණක් (Metric Version UMO) BOQ අයිතමයට යෙදිමට ආවරණය කර ඇත.
 5. මිළ විශ්ලේෂණය කර ඔබ සදාගෙන ඇති සියලුම BOQ අයිතම වල මිළගණන්, ද්‍රවය වල වෙනස් වන මිළ යටතේ ක්ෂණිකව Update කිරීමට ඇති හැකියාව.
 6. ඉංග්‍රීසි තේරුමට අදාලව එකි BOQ අයිතමයේ සිංහල හා දමිළ තෙරුම් යෙදිමට (ඉදිරි Version වලින් බලාපොරොත්තු වන්න).

EstiPlus Free Version Download කර ක්‍රියාත්මක කර බලන්න. ඔබගේ වටිනා අදහස් අපට දෙන්න.

කලාප – 03,BOQ පත්‍රයක්, ටෙන්ඩර් ලියවිලි හා ද්‍රවය වාර්ථා නිර්මාණය

ඔබ හෝ ඔබගේ කණ්ඩායම මිළ ගණන් සහිත ද්‍රවය/ සේවා ලැයිස්තුව හා BOQ අයිතමයන් හී මිල විශ්ලේෂණය මනාව නිවැරදිව ඉටු කර ඇත්නම්, මෙම කලාපය තුලදි ඔබ ලබා ගන්නා සියළුම ලියවිලි (Document) හා වාර්ථා (Report) නිවැරදිව හා ඉක්මන්ව පැහැදිලිව ලබා ගත හැක. මෙම කලාපය තුල ප්‍රධාන කොටස් 04 ක් යටතේ ක්‍රියාත්මකයි.

 1. BOQ පත්‍රයක් පිලියෙල කරගැනීම.
 2. පූර්විකාව [Preamble Note] පිලියෙල කරගැනීම. ඒවා පසුවටත් භාවිතා කල හැකිවීම.
 3. ටෙන්ඩරයකට අදාල BOQ පත්‍රයක් ලෙස පරිවර්ථනය කර ගැනීම. එය මිළ ගනන් සහිතව හෝ රහිතව View/Print කිරීමට.
 4. BOQ අයිතමයන් සදහා සම්පාදනය වූ ඉදිකිරිම් ද්‍රවය වාර්ථා ලබාගැනීමට. [MQR – Material Quantity Report]

ඉහත කාරණා 4 පිලිබදව දළ හැදින්වීමක්

 • BOQ පත්‍රයකට තිබිය යුතු මූලික තොරතුරැ යෙදීම.
 • BOQ පත්‍රයකට අයිතම පෙලගැස්විය යුතු ප්‍රධාන හා උප කොට්ටාශ (Main & sub sections) හදුන්වාදීම.
 • එම කොට්ටාශයට අයත් පූර්විකාව [Preamble Note]තෝරා ගැනීම.
 • ප්‍රධාන හා උප කොට්ටාශ යටතේ BOQ අයිතම යෙදීම.
 • ප්‍රධාන හා උප කොට්ටාශ මෙන්ම ඒ යටතේ වූ අයිතමන්ද, භූමියේදී ඉදිකිරිම් ක්‍රියාවලියේදී ලැබිය යුතු ප්‍රමුඛතාවයට (Methodology Ascending)  ඔබට ඒවා පෙලගස්වා ගතහැක.
 • අයිතමයේ විස්තරය, මිළ හා මිනුම් ඒකක වෙනස් කිරීමට හෝ අත් වරදකින් වෙනස් වීමට ක්‍රියාකරුට හැකියාවක් නොමැත.
 • ක්‍රියාකරුට ඇත්තේ BOQ අයිතමයට අදාල ප්‍රමාණය [Quantity] යෙදිම පමණි.
 • ඉංජිනේරැ වරයාගේ හෝ බලය ලත් අයගේ අවදානය මත ක්‍රියාකරැට නිදහස් අයිතමයක් [Item Allow] නිර්මාණය කළ හැක.
 • මූලික පිරිවැය බලා ගතහැකි අතර, අමතර වියදම්, ලාභාංශ, VAT බදු, ආයතනික වියදම් යනාදිය ප්‍රතිශත වටිනාකමින් යෙදිය හැක.
 • පරිඝණක ක්‍රියාකරු විසින් නිමකර ඇති BOQ පත්‍ර බලධාරින් ගේ ශංසෝදන යටතේ විවිධ වූ පැතිකඩ මත අගුලු දැමිය හැක.

එනම් මිළ ගනන් සහිතව, ටෙන්ඩර් ලියවිල්ලක් ලෙස මිළ ගනන් රහිතව හා ද්‍රවය වාර්ථා View & Print කල හැක.

 • බොහෝ යල්පැනගිය BOQ පත්‍ර ක්ෂණිකව Update කරගත හැක.

EstiPlus Free Version Download කර ක්‍රියාත්මක කර බලන්න. ඔබගේ වටිනා අදහස් අපට දෙන්න.

× How can I help you?